Participatie deelgebied 3: Samenvatting resultaten invulformulieren

De startbijeenkomsten zijn achter de rug en daarmee is de eerste gespreksronde afgerond voor het Franse Gat deelgebied 3. De resultaten van de invulformulieren zijn verwerkt en samengevat.  

De verzamelde resultaten uit de invulformulieren geven ons een beter beeld van de zorgen en aandachtspunten in het Franse Gat deelgebied 3.

Het werkatelier 

Het werkatelier is de volgende stap, gepland op woensdag 20 maart en maandag 25 maart. We hebben 358 omwonenden, huurders en ondernemers die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de plannen uitgenodigd om deel te nemen. In totaal ontvingen we ongeveer 55 aanmeldingen. Deze groep is te omvangrijk om effectief samen te werken tijdens één werkatelier. Daarom hebben we besloten om twee sessies te organiseren, zodat alle direct betrokkenen de kans krijgen om hun input te geven. De deelnemers voor elke avond zijn willekeurig geselecteerd en ingedeeld door middel van loting onder toezicht van een notaris.

Tijdens het werkatelier worden deelnemers gepresenteerd met mogelijke scenario’s waarbij ze kunnen aangeven wat ze positief en negatief vinden. We moedigen alle deelnemers aan om actief deel te nemen.  

KAW Architecten heeft de informatie uit de ingevulde formulieren gebruikt om verschillende scenario’s te ontwikkelen. Deze scenario’s helpen deelnemers zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het werkatelier. Ze omvatten onder andere een zonnestudie, voorbeelden van mogelijke nieuwbouwopties, en een weergave van de huidige situatie en de randvoorwaarden voor het nieuwe stedenbouwkundige plan. Tijdens het werkatelier worden deze informatie en visualisaties gepresenteerd, die dienen als basis voor verdere discussie en besluitvorming.