Vragen en antwoorden

Vernieuwing is nodig

Wat gebeurt er in het Franse Gat?
Veenvesters vernieuwt een groot deel van haar woningbezit (1.100 woningen) in het Franse Gat. We pakken niet alle woningen in één keer aan. We doen dat in een periode van maximaal zo’n twintig jaar. Daarvoor verdelen we de wijk in drie delen met ieder een eigen aanpak: deelplan Rand, deelplan Zuid en deelplan Noord. Ook de gemeente gaat aan de slag met de riolering, de straatinrichting en het groen. We stemmen onze werkzaamheden op elkaar af.
Wat is de planning?
We beginnen in deelplan Rand waar we de komende jaren 13 flats en zo’n 50 eengezinswoningen willen verduurzamen en renoveren. Vier flats zijn klaar (Thorbeckesingel nrs 61 – 108 en Westersingel nrs 61 – 91 II). Voor deelplan Zuid (deelgebieden 1, 2A, 2B en 3) ontwikkelen we plannen voor sloop en nieuwbouw. Eind 2022 gingen we daar met de sloop van de eerste woningen van start. Begin 2024 starten we met het uitvoeren van een participatieaanpak voor deelgebied 3. Het doel is om in 2024 het stedenbouwkundig plan vast te stellen. In deelplan Noord voerden we herstel en onderhoud uit. Ook plaatsten we zonnepanelen op veel woningen. In de tussentijd maken we voor dit deel plannen voor renovatie en/of sloop- en nieuwbouw vanaf uiterlijk 2030.
Waarom is vernieuwing nodig?
Het merendeel van onze huurwoningen in het Franse Gat is niet meer van deze tijd. Bewoners hebben last van tocht, vocht, schimmel en geluidsoverlast. Ook de indeling van veel woningen sluit niet meer aan bij de wensen van nu. Daar willen we wat aan doen. Door renovatie en of sloop en nieuwbouw komen er woningen waarin het prettig en behaaglijk wonen is, met energielasten die omlaag kunnen.
Wat zijn de problemen aan de woningen?
Een groot deel van de woningen is gebouwd in de jaren ’50, de periode van de wederopbouw. In die tijd was er gebrek aan goede bouwmaterialen en wilde men snel veel nieuwe woningen bouwen. Hierdoor is de kwaliteit van de woningen nu, 70 jaar later, onvoldoende. De woningen zijn gedateerd en toe aan verbetering of vervanging; ze zijn slecht geïsoleerd, hebben een verouderde indeling, kennen technische gebreken en vragen om veel reparaties.
Wat merkt u van deze problemen?
Hoog energieverbruik, geluidsoverlast, vocht, schimmel, tocht. En soms scheuren in het metselwerk of in de muren.
Welke onderzoeken zijn er gedaan?
We hebben ongeveer 100 woningen onderzocht op constructie, bouwkundige staat, asbest en energieprestatie. Ook hebben we laten beoordelen welke maatregelen er op korte of langere termijn nodig zijn, om comfortabel te kunnen blijven wonen. Daarnaast is er flora- en faunaonderzoek en bodemonderzoek gedaan. Dat laatste zowel voor de bodemvervuiling als voor waterstanden en andere technische zaken.
Stedenbouwkundige randvoorwaarden, wat zijn dat?
Samen met de gemeente stelden we stedenbouwkundige randvoorwaarden op. Het is een uitwerking van de gebiedsvisie van het Franse Gat. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn regels voor zowel het openbaar gebied, als voor nieuw te bouwen woningen in de wijk. Er staat in hoe de nieuwe woningen eruit moeten komen te zien, zodat ze goed in het Franse Gat passen. En op welke plek in de wijk er meer woningen kunnen komen en wat voor type woningen dat moeten zijn. En hoe we het groen in de wijk kunnen behouden en versterken. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn in 2021 door de gemeente (B&W) vastgesteld. Op basis van de stedenbouwkundige randvoorwaarden worden nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld voor delen van het Franse Gat die door sloop en nieuwbouw gaan veranderen.
Hoe werkt Veenvesters samen met de bewoners?
We vernieuwen de wijk voor en samen met de bewoners. We willen de sociale samenhang en het karakter van de buurt zoveel mogelijk behouden. Iedereen die in de wijk wil blijven wonen, moet daartoe een kans krijgen. Betaalbaarheid vinden we belangrijk, net als mogelijkheden om te verhuizen naar andere type woningen binnen de wijk. We zorgen ervoor dat de leefbaarheid en (sociale) veiligheid, ook tijdens de werkzaamheden, goed blijven. Er is een sociaal statuut, dat we samen met een afvaardiging van bewoners en de Huurdersvereniging op maat maken. Ook trekken we samen met de gemeente en andere partijen in de wijk op, om het groen en de openbare ruimte te verbeteren.

Vernieuwing in drie deelplannen

Waarom drie deelplannen?
Veenvesters kan niet alle 1.100 woningen in één keer aanpakken. Dat heeft te maken met de investeringen, met het aantal beschikbare vakmensen bij bouwers en wat de wijk aan werkzaamheden aan kan.
Ik zie dat mijn woning op de plattegrond niet is ingekleurd. Hoe komt dat?
Dan woont u waarschijnlijk in één van de woongebouwen met een Vereniging van Eigenaars (VvE) of in een woning die niet opgeknapt hoeft te worden, omdat deze kort geleden is gebouwd of aangepakt.
Je hoort in het nieuws veel over de ‘stikstofcrisis’, ‘PFAS’, ‘woningcorporaties bouwen te weinig’. Gaan de plannen ook echt door?
De invloed van stikstof is onderzocht en speelt hier niet. We hebben berekeningen laten maken door een deskundig adviseur, waaruit blijkt dat hier geen problemen te verwachten zijn. Voor PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen, dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen) zijn de normen aangepast en verwachten we geen problemen meer. Natuurlijk kunnen we nooit uitsluiten dat er nieuwe belemmeringen optreden, maar op dit moment staan alle lichten voor de plannen op groen.

Deelplan Rand: renovatie 13 flats en zo’n 50 eengezinswoningen

Om welke adressen gaat het in Deelplan Rand?
Thorbeckesingel 61 t/m 108
Westersingel 37 t/m 59 II
Westersingel 61 t/m 91 II
Rembrandtpark 2 t/m 88 III
Jan Vermeerstraat 1 t/m 19 en 2 t/m 12
Frans Halslaan 1 t/m 11 (oneven nummers)
Jan Steenlaan 1 t/m 27 (oneven nummers)
Paulus Potterstraat 1 t/m 23 en 2-20
Wat is de aanpak in deelplan Rand?
Deelplan Rand bestaat uit 13 flats langs de Thorbeckesingel, Westersingel en het Rembrandtpark en zo’n 50 eengezinswoningen rondom de Jan Vermeerstraat. Deze willen we de komende jaren opknappen en energiezuinig maken. Zo kunnen ze weer minimaal 25 jaar mee. Wat we precies doen, bepalen we per woning of flat en in overleg met de bewoners. Waar nodig pakken we de gevel en het dak aan, isoleren we, en verbeteren we badkamer, keuken en toilet.
De renovatie van de eerste vier flats (Thorbeckesingel 61 -108, Westersingel 61-91 II) is klaar. Met de toekomstplannen van de twee flats aan de Westersingel 37-59 II zijn we nu bezig. Hier bekijken we of renovatie wel de beste keuze is.
De bedoeling is dat we iedere 1 à 1,5 jaar een volgende flat aanpakken. Als het sneller kan, dan doen we dat. Bewoners betrekken we er op tijd bij.
Wat gaan jullie precies doen bij renovatie?
Wat we precies doen bepalen we per woning of flat en in overleg met de bewoners. Waar nodig pakken we de gevel en het dak aan, isoleren we, en verbeteren we badkamer, keuken en toilet. Ook kijken we of de ventilatie goed genoeg is en nemen we andere verbeteringen mee die we tegenkomen. Zoals het dichten van kieren bij ramen en deuren en bij hang- en sluitwerk.
Wat is het verschil tussen onderhoud en renovatie?
Onderhoud zorgt ervoor dat de huidige staat (dus wat u nu heeft) van uw woning goed onderhouden blijft. Wat aanwezig is wordt – als het niet meer functioneert – gerepareerd of vervangen. Uw woning verbetert niet. Bijvoorbeeld: heeft uw douche bruine tegels maar functioneert verder nog goed (water loopt weg, water komt uit de kraan) dan is er geen reden tot vervanging. Renovatie zorgt ervoor dat de huidige staat wordt onderhouden en uw woning op een aantal punten wordt verbeterd (meer comfort, energiezuiniger). Bijvoorbeeld: het vervangen van enkel glas door dubbel glas, of uw woning verder isoleren, of uitbreiding aan het gebouw of een woning.
Heb ik wat te zeggen over renovatie van mijn woning?
Wij moeten zorgen voor een redelijk voorstel voor renovatie, waarmee een meerderheid van de bewoners (minimaal 70%) het eens is. We gaan daarover met u in gesprek en nemen uw inbreng zo veel als mogelijk mee in ons voorstel.
Gaat mijn huur omhoog na renovatie?
Renovatie kan met huurverhoging gepaard gaan, maar dat hoeft niet per se. Met een renovatie in combinatie met huurverhoging moet minimaal 70% van de bewoners akkoord gaan, dus dan zal daar ook een aanzienlijke verbetering van de woning tegenover komen te staan. Daarnaast betekent renovatie vaak een verlaging van uw energierekening, wat de huurverhoging (deels) compenseert.
Verminderen na renovatie mijn energielasten?
Bij renovatie nemen we ook energiebesparingsmaatregelen. Hierdoor kunnen uw energielasten omlaag. Of uw energielasten ook echt omlaag gaan, hangt af van uw stookgedrag. Zoals op welke temperatuur staat uw thermostaat, hoe lang zet u ramen open en hoe vaak en hoe lang u doucht.
Blijf ik tijdens de renovatiewerkzaamheden in mijn huis wonen?
Dat is nog niet voor iedere woning bekend en hangt af van de uit te voeren werkzaamheden en van uw omstandigheden. Ons uitgangspunt is renovatie in bewoonde staat. Uiteraard zorgt Veenvesters altijd voor een tijdelijke of vervangende woning als u voor de werkzaamheden uit uw huis moet. Ook kunnen we, als dat nodig is, zorgen voor een rustwoning, waar u naartoe kunt gaan voor een kop koffie en om even uit het lawaai van de verbouwing te zijn.
Als ik vanwege de renovatiewerkzaamheden tijdelijk mijn huis uit moet, heb ik dan recht op een vergoeding?
Ja. In het sociaal statuut van het renovatieplan komt het bedrag te staan en wanneer u ervoor in aanmerking komt.
Komen er logeerwoningen en zijn die dan helemaal ingericht?
Als dat nodig is, komen er logeerwoningen, die volledig zijn ingericht voor uw tijdelijke verblijf.

Deelplan Zuid: plannen voor sloop en nieuwbouw

Wat is de aanpak in deelplan Zuid?
In deelplan Zuid werken we voor alle woningen sloop- en nieuwbouwplannen uit. In drie deelgebieden gaan we stap voor stap aan de slag:
• Deelgebied 1: Mr. Heemskerkstraat even nummers. Deze woningen zijn gereed.
• Deelgebied 2: woningen tussen de Mr. Heemskerkstraat (oneven zijde) en de Klaas Katerstraat (even zijde)
• Deelgebied 3: woningen in de Klaas Katerstraat e.o.
Waarom sloop en nieuwbouw?
Veenvesters wil graag woningen verhuren die comfortabel en energiezuinig zijn en die voldoen aan de woonwensen van nu en van de toekomst. Goed geïsoleerd en geventileerd, energiezuinig en zonder gas verwarmd. En, met een indeling met ruimere kamers. Met renovatie kunnen we de huidige woningen niet zo goed krijgen. De constructie van de woningen kan de benodigde vernieuwingen niet aan. Zoals een nieuw geïsoleerd dak met zonnepanelen. Ook zouden kosten van de renovatiemaatregelen te hoog worden, waardoor we beter kunnen kiezen voor nieuwbouw. Daarnaast biedt sloop en nieuwbouw kansen om andere type woningen en/of meer woningen terug te bouwen. En, kunnen we door herontwikkeling wensen uit de gebiedsvisie uitvoeren. Zoals meer ruimte voor voetgangers en het verbinden van groen.
Waarom drie deelgebieden in deelplan Zuid?
Ook hier geldt, Veenvesters kan niet alle 249 woningen in deelplan Zuid in één keer aanpakken. Dit heeft vooral te maken met het herhuisvesten van de bewoners. Door het opdelen in meer deelgebieden voorkomen we dat veel bewoners tegelijkertijd naar een andere woning moeten verhuizen. En, het maakt het mogelijk om straks in één keer door te verhuizen van een te slopen woning naar een nieuwbouwwoning in de buurt.
Welke adressen vallen precies onder deelgebied 1: Mr. Heemskerkstraat even nummers?
– Mr. Heemskerkstraat 26 t/m 64 – Dit project is in 2023 afgerond.
Welke adressen vallen precies onder deelgebied 2: woningen tussen de Mr. Heemskerkstraat (oneven zijde) en de Klaas Katerstraat (even zijde)?
Fase a: (deze woningen zijn inmiddels gesloopt.)
– Mr. Heemskerkstraat 17 t/m 55 (oneven nummers)
– Dr. Colijnstraat 32 t/m 66 (even nummers)
Fase b:
– Dr. Colijnstraat 57 t/m 107 (oneven nummers)
– W.C. Beeremansstraat 2 t/m 52(even nummers) en 1 t/m 43 (oneven nummers)
– Klaas Katerstraat 38 t/m 80 (even nummers).
Welke adressen vallen precies onder deelgebied 3: woningen in de Klaas Katerstraat e.o.
– Klaas Katerstraat 82-96 en 5-139
– Bart Poesiatstraat 1-3 en 2-4
– Dr. De Visserstraat 6-10 en 14-36
Waarom begint Veenvesters in deelgebied 1 en wat is de planning daarvan?
We beginnen met de twintig woningen aan de even zijde van de Mr. Heemskerkstraat omdat we hier het snelst kunnen starten met het terugbouwen van nieuwe woningen. Dat komt omdat er geen nieuw bestemmingsplan nodig is. Nadat het sloopbesluit door Veenvesters was genomen, kregen de huurders in september 2021 stadsvernieuwingsurgentie en recht op een verhuiskostenvergoeding zodat zij op zoek konden naar een andere woning. Voorjaar 2022 waren alle bewoners verhuisd. Oktober begon de sloop; in april 2023 startte de nieuwbouw. Er zijn evenveel eengezinswoningen (sociale huur) teruggekomen. De oud-huurders konden met voorrang terugkeren. Dit project is inmiddels afgerond.
Waarom wordt mijn woning gesloopt en niet gerenoveerd?
Daar zijn verschillende redenen voor. Veenvesters wil graag woningen verhuren die comfortabel en energiezuinig zijn en die voldoen aan de woonwensen van nu en van de toekomst. Goed geïsoleerd en geventileerd, energiezuinig en zonder gas verwarmd. En, met een indeling met ruimere kamers. Met renovatie kunnen we de huidige woningen niet zo goed krijgen.
We hebben gekeken naar:
– de bouwkundige en technische staat van de woning
– de indeling van de woning
– het financiële totaalplaatje
– de kansen die er zijn om meer, kwalitatief betere en andere type woningen terug te bouwen.
Voor uw woning en de andere woningen in deelplan Zuid is sloop- en nieuwbouw de beste keuze.
Wat zijn mijn rechten en mijn plichten?
In een sociaal statuut staan uw rechten en plichten en alle afspraken rondom de sloop en nieuwbouw in deelplan Zuid. Basis voor dit sociaal statuut is het ‘Reglement sloop, renovatie en groot onderhoud van Patrimonium uit 2016. Het sociaal statuut legden we ter goedkeuring voor aan de Huurdersvereniging. Het sociaal statuut is opgesteld voor heel deelplan Zuid. Per deelgebied (of fase van een deelgebied) stelt Veenvesters (vroeger Patrimonium) een peildatum vast, vanaf dat moment is het sociaal statuut voor die huurders van kracht.
Krijg ik een persoonlijk gesprek over de plannen in deelplan Zuid?
Ja, wij komen – per deelgebied – langs bij alle woningen waarmee we aan de slag gaan. Dat is op verschillende momenten. Wij komen om kennis te maken, om u te informeren en om specifieke afspraken te maken.
Wie neemt het sloopbesluit?
Veenvesters neemt als eigenaar van de woningen het besluit om te slopen. Daarvoor moeten de nieuwbouwplannen in grote lijnen klaar zijn en moet duidelijk zijn dat deze plannen binnen enkele jaren uitgevoerd kunnen worden. Zodra het sloopbesluit voor uw deelgebied (of uw fase van het deelgebied) is genomen, informeren wij u.
Wat is de planning van deelgebied 2?
Deelgebied 2 is in 2023/2025 aan de beurt. Het gebied tussen de Mr. Heemskerkstraat (oneven zijde) en de Klaas Katerstraat (even zijde) is groter met 134 woningen. Ook hier staat sloop en nieuwbouw op het programma. Niet alles tegelijkertijd, maar in twee fases in de periode 2023-2025. Zo hoeven niet alle huurders tegelijk een andere woning te vinden. En komen er mogelijkheden om in één keer door te verhuizen naar nieuwbouwwoningen die al klaar zijn. In deelgebied 2 komen meer woningen terug: niet alleen eengezinswoningen, ook appartementen met lift. De 38 woningen en garages aan de Mr. Heemskerkstraat en de woningen aan de Dr. Colijnstraat (even) zijn inmiddels gesloopt.
Is de Huurdersvereniging op de hoogte van de sloop en nieuwbouw in deelplan Zuid?
Ja, wij hebben regelmatig overleg met de Huurdersvereniging en houden hen van de ontwikkelingen en voortgang in het Franse Gat op de hoogte. Het sociaal statuut leggen wij ter goedkeuring aan hen voor.
Wat zijn de onderwerpen die in het sociaal statuut voor deelplan Zuid staan?
• Voorrang op beschikbare woningen in de gemeente Veenendaal (stadsvernieuwingsurgentie)
• Voorrang bij terugkeer naar de nieuwbouw (terugkeerregeling)
• Een tegemoetkoming bij (eerste) verhuizing en een tegemoetkoming bij terugkeer in nieuwbouw deelplan Zuid
• Geen huurverhoging meer na sloopbesluit
• Maatwerk bij herhuisvesting als de huurder niet zelf een passende woning kan vinden
• Huurgewenning
• Eventuele andere tegemoetkomingen
• Ondersteuning indien nodig
Wat is de planning van deelgebied 3?
In deelgebied 3 gaan we in 2025 tot 2029 aan de slag. Ook hier gaat het om sloop en nieuwbouw. De gemeente heeft plannen om van de Klaas Katerstraat een fietsstraat te maken. Plannen waarbij veel komt kijken. Hoe richten we de straat in? Waar komt de weg, het groen en het parkeren? Waar komen eengezinswoningen en waar komen appartementsgebouwen? Dat vraagt meer tijd dan de andere deelgebieden. Daarom staat dit deelgebied later gepland. We kunnen op dit moment nog niet zeggen of we dit gebied in één keer of in fases vernieuwen. In de gemeenteraad is op 26 juni 2023 besloten dat de participatie over dit deelplan een stap verder moet gaan dan vragen om meningen en advies. Lees meer over het participatieproces van deelgebied 3.
Waarom en wanneer zegt Veenvesters de huur van mijn woning aan mij op?
Dit is een formele stap, die Veenvesters als verhuurder moet zetten om straks de sloop en nieuwbouw uit te kunnen voeren. Dat doen wij in de laatste maanden dat de urgentie nog geldig is.
Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor een andere woning als ik stadsvernieuwingsurgentie heb?
U moet ingeschreven staan bij Huiswaarts.nu. Als u daar als woningzoekende ingeschreven staat, dan krijgt u, als bewoner van een woning die wordt gesloopt, straks een stadsvernieuwingsurgentie. Met die stadsvernieuwingsurgentie kunt u met voorrang reageren op een passende, vervangende woonruimte van één van de woningcorporaties in de gemeente Veenendaal. De vrijkomende woningen vindt u op de website van Huiswaarts.nu. U gaat zelf op zoek en reageert zelf op een passende woning. Bent u nog niet ingeschreven bij Huiswaarts.nu, dan adviseren wij u dat zo snel mogelijk te doen.
Wat als mijn inkomen te hoog is? Kom ik dan nog wel in aanmerking voor een sociale huurwoning?
Met maatwerk kunnen we hier een oplossing voor bieden. Mocht uw inkomen te hoog zijn, neem dan contact op met Bernie Kater, telefoonnummer 0318-557911 of stuur een mail naar b.kater@patrimonium.nl.
Vanaf wanneer kan ik met voorrang op zoek naar een andere woning?
Zodra voor uw deelgebied (of uw fase van het deelgebied) het sloopbesluit is genomen en een peildatum is vastgesteld, gaat het sociaal statuut in en krijgt u stadsvernieuwingsurgentie. U kunt vanaf dan met voorrang op zoek naar een andere passende woning. En u heeft vanaf dan ook recht op de wettelijke tegemoetkoming voor verhuiskosten.
Wat betekent stadsvernieuwingsurgentie?
Wanneer wij woningen gaan slopen, ontvangen de huurders waar het om gaat van de gemeente een stadsvernieuwingsurgentie. Een stadsvernieuwingsurgentie wil zeggen, dat een huurder die woont in een woning die wordt gesloopt, bij het zoeken naar een andere woning, voorrang krijgt op gewone woningzoekenden. De stadsvernieuwingsurgentie is een voorrangsverklaring voor een passende huurwoning van één van de woningcorporaties in Veenendaal. Deze urgentie wordt direct gekoppeld aan uw inschrijving bij Huiswaarts.nu.
Ondersteunt Veenvesters bij het vinden van een andere woning?
Veenvesters kan u adviseren over het reageren op Huiswaarts.nu. Maar, u bepaalt zelf op welke woning u reageert binnen de regels van het passend toewijzen en de wet- en regelgeving. Daarvoor houdt u zelf het aanbod vrijkomende woningen op Huiswaarts.nu in de gaten. En reageert u zelf als er een passende woning is. Als u hierbij ondersteuning nodig heeft, verwijzen wij u door naar iemand die u hiermee kan helpen.
Hoeveel tijd heb ik om een andere woning te vinden?
Dit staat in het sociaal statuut. U krijgt ruim voldoende tijd – en als dat nodig is onze hulp – om een nieuwe woning te vinden en te verhuizen. De urgentietermijn bedraagt minimaal 12 maanden. Deze periode wordt verlengd als blijkt dat er in Veenendaal onvoldoende passende woningen vrijkomen. In deze tijd kunt u op zoek naar een andere woning en verhuizen. Als u snel andere woonruimte vindt, dan kan het zijn dat we uw woning nog tijdelijk verhuren.
Kan ik naar een grotere of een kleinere woning verhuizen?
Verhuizen naar eenzelfde woningtype of van een eengezinswoning naar een appartement is mogelijk. Van een appartement naar een eengezinswoning is bij stadsvernieuwingsurgentie niet mogelijk. Daarnaast hangt toewijzing ook af van uw inkomen en huishoudenssamenstelling.
Kan ik in aanmerking komen voor een nieuwbouwwoning ergens anders in de wijk?
Ja, dat kan als er nieuwbouwwoningen beschikbaar zijn of komen. Huurders van te slopen woningen in deelplan Zuid hebben voorrang bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen van Veenvesters in deelplan Zuid. Als u in een deelgebied woont dat op een later moment aan de beurt is, bestaat de kans dat in de eerste deelgebieden al nieuwbouwwoningen klaar zijn. Als ‘terugkeerders’ deze nieuwbouwwoningen niet willen huren, dan biedt dat kansen om direct vanuit een te slopen woning naar een nieuwbouwwoning te verhuizen. Voor welke woning u in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen en huishoudenssamenstelling.
Ik wil graag in de buurt/wijk blijven, kan dat?
U bent vrij om te reageren op de woningen die vrij komen. De stadsvernieuwingsurgentie is niet buurtgebonden en geldt voor een passende woning van één van de corporaties in Veenendaal. Wij hebben geen invloed op de woningen die vrij komen.
Wat als ik geen andere woning vindt?
Lukt het u ondanks uw inspanningen niet om andere woonruimte te vinden? Dan biedt Veenvesters u éénmalig vervangende woonruimte aan.
Krijg ik een vergoeding om te verhuizen naar een andere woning?
Ja, u ontvangt een tegemoetkoming voor verhuiskosten als uw woning wordt gesloopt en het sociaal statuut voor uw deelgebied (of uw fase van het deelgebied) in werking is; € 7.428,- prijspeil 2024. Deze vergoeding wordt in twee delen uitgekeerd: 75% bij huuropzegging, 25% nadat u de woning leeg heeft opgeleverd.
Wie bepaalt de hoogte van de verhuiskostenvergoeding?
De tegemoetkoming voor verhuiskosten (de verhuiskostenvergoeding) wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld door de rijksoverheid. De tegemoetkoming is sinds 28 februari 2024 € 7.428,-.
Ik woon in deelgebied 2b en wil nu al zonder stadsvernieuwingsurgentie verhuizen. Wat zijn daarvoor de regelingen?
Als u in deelgebied 2b woont, en nu al wil verhuizen, dan zijn de volgende regelingen van het ‘Sociaal Statuut Franse Gat deelplan Zuid’ voor u van toepassing:
• U ontvangt € 7.428,- als tegemoetkoming bij verhuizing (prijspeil 2024);
• U betaalt de laatste maand geen huur;
• U kunt gebruikmaken van de ZAV-regeling, met de eventuele vergoeding;
• WMO-voorzieningen brengen we opnieuw aan in de nieuwe woning;
• Als dat nodig is, ondersteunt Veenvesters u of organiseren wij dat.

U komt NIET in aanmerking voor:
• de stadsvernieuwingsurgentie (voorrangsregeling);
• de terugkeerregeling en de huurgewenning;
• maatwerk bij herhuisvesting (aparte woningaanbieding door Veenvesters).
Ik woon in deelgebied 3 en wil nu al verhuizen, kan dat?
Dat kan, maar dan komt u nog niet in aanmerking voor de tegemoetkoming voor verhuiskosten en andere tegemoetkomingen. Vanaf de peildatum, het moment dat het sociaal statuut voor uw deelgebied (of uw fase van het deelgebied) in werking is, gelden de afspraken die we in het sociaal statuut vastleggen. U heeft vanaf dan recht op een tegemoetkoming in de kosten voor verhuizing en herinrichting.
Hoe gaan jullie om met de Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s), zoals keukens, badkamers en bergingen? Kunnen we daar een vergoeding voor krijgen?
Hierover staan afspraken in het sociaal statuut. ZAV’s die zijn aangebracht vóór het bekend maken van het voornemen tot sloop: u komt alleen in aanmerking voor een vergoeding als u voor de ZAV een schriftelijke toestemming van Veenvesters kan laten zien en de ZAV is aangebracht onder de goedkeuringsregeling met afschrijvingstermijnen. U mag de ZAV uit de woning verwijderen en meenemen. In dat geval ontvangt u geen vergoeding. ZAV’s die zijn aangebracht ná het bekend maken van het voornemen tot sloop: u komt niet in aanmerking voor een vergoeding.
Ik heb nu vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voorzieningen in mijn woning. Hoe gaat dat straks als ik verhuis naar een andere woning?
Dat is maatwerk. Heeft u in of aan uw huidige woning een medische aanpassing of voorzieningen? Dan heeft het onze voorkeur dat u verhuist naar een woning waar deze voorzieningen niet nodig zijn. Bijvoorbeeld als u nu een traplift heeft, vragen wij u te verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Is dat niet mogelijk, dan zorgen we ervoor dat in uw nieuwe woning deze voorzieningen er komen, zonder extra kosten. Wél met de voorwaarde dat u meewerkt aan het aanvragen van eventuele WMO-vergoedingen. U verzorgt in eerste instantie zelf de aanvraag. Heeft u in of aan uw huidige woning voorzieningen waarvan Veenvesters de eigenaar is? En is het nodig dat deze naar uw nieuwe woning worden overgebracht? Dan zorgen wij daarvoor. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.
Wie krijgt de woning als meer mensen met voorrang (verhuisurgenten) op dezelfde woningen reageren?
De rangorde is: eerst degene met de oudste toekenningsdatum van de urgentie.
Ik heb aan huis een klein bedrijf, hoe gaan jullie daarmee om als ik moet verhuizen vanwege sloop?
Met iedereen waarvan de woning wordt gesloopt, gaan we in gesprek. Tijdens dat gesprek bespreken we dan graag de gevolgen met u. We hebben als woningverhuurder geen verplichting om u een andere werkruimte te bieden, maar wellicht kunnen we u toch helpen met een oplossing.
Hoe moet ik mijn woning achterlaten als ik ga verhuizen?
Als u uw woning opzegt, maakt Veenvesters een afspraak met u. We komen bij u langs en bespreken hoe u uw woning moet achterlaten. Het kan zijn, dat we uw woning na uw vertrek nog tijdelijk verhuren. U moet daarom uw woning leeg, schoon en zonder schade of gevaarlijke situaties aan Veenvesters opleveren. In overleg kunnen we afspreken om gordijnen en vloerbedekking achter te laten.
Ik ben zorgbehoevend, wordt daar rekening mee gehouden?
Dit is maatwerk. Afspraken daarover leggen we vast in het sociaal statuut en maken we ook persoonlijk met u.
Kan ik, na de sloop terugkeren naar de nieuwbouwwoningen in deelplan Zuid?
Ja, dat kan. Huurders van te slopen woningen krijgen voorrang bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen van Veenvesters in deelplan Zuid. Per deelgebied en fase wordt bepaald om welke nieuwbouwwoningen het precies gaat.

Uitgangspunt bij de plannen voor deelplan Zuid is dat in de nieuwbouw voldoende woningen zijn voor alle huurders uit te slopen woningen die in de wijk willen blijven. Voordat we het nieuwbouwplan definitief vaststellen, inventariseren we welke huurders van te slopen woningen naar een nieuwbouwwoning in deelplan Zuid willen. Zo kunnen we inschatten in hoeveel nieuwbouwwoningen huurders zullen terugkeren. En hoeveel er beschikbaar zijn voor huurders uit te slopen woningen die in één keer naar een nieuwbouwwoning in deelplan Zuid willen doorverhuizen.
Als ik terug ga naar de nieuwbouw, krijg ik dan eerst tijdelijk een andere woning?
U krijgt een stadsvernieuwingsurgentie én voorrang bij de nieuwbouw als u daarin wilt terugkeren. U bepaalt zelf of de eerste woning/verhuizing tijdelijk is of niet. Als uw woning gesloopt gaat worden en er zijn op dat moment nieuwbouwwoningen in deelplan Zuid beschikbaar, is het misschien ook mogelijk om in één keer naar een nieuwe woning te verhuizen.
Kan ik in aanmerking komen voor hulp bij het verhuizen?
Als u ouder of mindervalide bent en écht geen mogelijkheden hebt om een beroep te doen op familieleden en/of vrienden, dan Veenvesters actief bemiddelen bij het (laten) verrichten van hand- en spandiensten.
Krijg ik een verhuiskostenvergoeding als ik wil terugkeren naar de nieuwbouw?
Ja, als u terugkeert naar de nieuwbouw krijgt u een tegemoetkoming bij de tweede verhuizing van € 1.750,-.
Wat voor nieuwbouw komt er terug?
Er komen energiezuinige eengezinswoningen en appartementen met lift terug in de sociale huur, ook voor de laagste inkomens. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor nieuwbouw voor middeninkomens. Door de bouw van appartementen krijgen oudere bewoners uit de wijk, of bewoners die dat willen, een kans om te verhuizen naar een gelijkvloerse woning.
Komen er alleen sociale huurwoningen terug of ook andere woningen (koop of vrije sector huur)?
In de eerste fases komen vooral sociale huurwoningen. Later komen er ook woningen voor andere doelgroepen. Het is nog niet bekend hoeveel dat er precies zijn en van welke woningtypes.
Blijven er voldoende sociale huurwoningen?
Uitgangspunt is dat het aantal sociale huurwoningen in het Franse Gat (ca. 1.300 van Patrimonium) ten minste gelijk blijft. Er blijven dus genoeg sociale huurwoningen voor alle huurders van te slopen woningen die in de wijk willen blijven of terugkeren.
Komen er ook woningen voor ouderen?
Alle nieuwe woningen zijn sowieso (beter) toegankelijk. Een deel van de nieuwbouwplannen zal bestaan uit levensloopbestendige appartementen. Deze zijn in het bijzonder geschikt voor senioren, maar kunnen ook aan anderen worden toegewezen.
Kan ik als alleenstaande terugkeren in een eengezinswoning?
Ja, dat kan volgens het sociaal statuut voor deelplan Zuid én zolang de huidige huisvestingsverordening van de gemeente Veenendaal het toelaat.
Blijft bij nieuwbouw het karakter van de wijk behouden?
Ja, dat is een van de belangrijke uitgangspunten die we bij het maken van de plannen meenemen. De regels hiervoor komen in de stedenbouwkundige randvoorwaarden te staan. In ieder geval komen er voor het parkeren op straat andere oplossingen, zoals aparte binnenterrein voor parkeren. Wat dat betreft willen we juist terug naar de situatie vóór massaal autobezit, toen de straten nog rustiger en groener waren.
Ik heb een klein bedrijf, wordt er in de nieuwbouw ook bedrijfsruimte gebouwd voor de kleine zelfstandige?
In ieder geval niet door Veenvesters. Het is ook niet te verwachten dat anderen nieuwe bedrijfsruimtes speciaal voor kleine zelfstandigen gaan bouwen.
Komen er ook weer woningen met zo’n diepe tuin?
Nee. De nieuwe eengezinswoningen zullen kleinere achtertuinen hebben. We moeten ruimte maken om de auto’s tussen de woningblokken te parkeren in plaats van op straat.
Wat wordt de indeling van de nieuwbouw eengezinswoningen?
Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Het verschilt per type woning en ook per straat of blokje woningen.
Kunnen bewoners ook meedenken over de plannen voor de nieuwbouw?
Ja, wij vinden goed overleg met onze huurders belangrijk. Er is een klankbordgroep. Hiermee bespreken we het sociaal statuut voor de bewoners. Ook de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de stedenbouwkundige plannen en de nieuwbouwplannen komen hier aan de orde.
Wordt mijn huur hoger in de nieuwe woningen?
De meeste nieuwe woningen zullen een hogere huur hebben dan de huidige, maar het zijn ook vaak grotere en meer comfortabele woningen. Tegenover een mogelijk hogere huur staan verder lagere energielasten, omdat nieuwbouwwoningen zeer energiezuinig zijn. Huurders met een laag inkomen die nu in aanmerking komen voor huurtoeslag krijgen bij een nieuwe, wat duurdere woning ook meer huurtoeslag.
Is de nieuwbouw betaalbaar?
Ja, wij vinden het belangrijk dat in ieder geval de nieuwe sociale huurwoningen woningen voor bewoners betaalbaar zijn. Ook de huurders met een laag inkomen moeten de mogelijkheid krijgen om naar een nieuwbouwwoning in de wijk te verhuizen of terug te keren. Voor de huurders met zo’n laag inkomen zal een lagere huurprijs gelden dan voor huurders met een hoger inkomen.
Wat wordt de huurprijs van de nieuwbouwwoningen?
In het sociaal statuut staat dat voor de huurders die willen terugkeren of direct doorverhuizen naar nieuwbouw een ‘twee huren beleid’ geldt. Dit betekent dat de huurprijs wordt aangepast aan hun inkomen. De huurprijs wordt dus niet hoger dan het maximum waar ze volgens de huur-inkomenstabel van Huiswaarts.nu op mogen reageren (maar ook niet veel lager). Huurders die een te hoog inkomen hebben voor sociale huur, mogen met urgentie toch naar een andere sociale huurwoning (van Veenvesters) verhuizen.
Hoe kom ik erachter dat ik straks nog huurtoeslag krijg?
U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl.
Zijn de energielasten in de nieuwbouw lager?
Ja, nieuwe woningen zijn duurzaam gebouwd en zeer energiezuinig. Het totale energieverbruik hangt niet alleen af van de kwaliteit van de nieuwe woning. Ook van het aantal personen dat er woont en uw stookgedrag.
Een volgende woning wordt vast veel duurder. Komt er iets als huurgewenning?
Ja, huurgewenning is opgenomen in het sociaal statuut. Het is een eenmalig vastgestelde vergoeding om aan een hogere huur te wennen. De regeling is alleen van toepassing bij uw eerste verhuizing en is er voor huishoudens met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot € 40.765,- (prijspeil 2022). U moet reageren op woningen met een huurprijs die past bij uw inkomen. Als de netto huur van uw nieuwe woning hoger is dan van uw huidige woning, kunt u in aanmerking komen voor huurgewenning tot maximaal een periode van drie jaar. Veenvesters maakt het bedrag maandelijks aan u over. Bij verhuizing naar een andere verhuurder krijgt u het in één keer. Spelregels huurgewenning: • Het belastbaar inkomen van uw huishouden is niet hoger dan € 40.765,- (prijspeil 2022) • Wij berekenen alleen huurgewenning over een huursprong (na aftrek van eventuele huurtoeslag) van maximaal € 180,- per maand o Over het eerste jaar krijgt u 75% van deze huursprong vergoed o Over het tweede jaar 50% van deze huursprong o Over het derde jaar 25 % van deze huursprong • Het berekende bedrag aan huurgewenning moet minimaal € 10,- per maand bedragen • De hoogte van de huurgewenning stelt Veenvesters vast op het moment dat de huur van uw nieuwe woning ingaat en met aftrek van uw huurtoeslag op dat moment • De hoogte van de huurgewenning wordt niet geïndexeerd • Huurgewenning is eenmalig van toepassing bij uw eerste verhuizing. Mocht u binnen de periode van drie jaar gebruikmaken van de terugkeervoorrang en verhuizen naar nieuwbouw, dan loopt de regeling door.
Hoe blijft het in mijn buurt leefbaar als jullie met sloop en nieuwbouw aan de gang gaan?
Wij vinden het belangrijk dat de wijk tijdens de sloop en nieuwbouw leefbaar blijft. Dat doen we door afspraken te maken om het schoon en veilig te houden. Woningen die worden gesloopt en al leeg komen, blijven we zo lang mogelijk tijdelijk verhuren. Hiervoor schakelen we een externe organisatie in. Dit is Ad Hoc. Samen met u, de politie en de gemeente bepalen we wat nodig is om overlast van sloop- en bouwwerkzaamheden te beperken. Met een programma van sociale projecten zetten we ons samen met u en andere bewoners, de gemeente en organisaties in om de wijk leuk, aantrekkelijk en groen te houden.
Wat doet Veenvesters met de woningen die nu leeg staan of straks leeg komen in deelplan Zuid?
Veenvesters wil zo lang mogelijk woningen bewoond houden. Dat doen we voor de leefbaarheid. Afhankelijk van in welke deelgebied en straat de vrijkomende woning staat, verhuren we de woning tijdelijk of richten we deze in als logeer-, wissel- of rustwoning. Voor de tijdelijke verhuur schakelen we een externe organisatie in. Dit is Ad Hoc.
Ik heb nu technische klachten over mijn woning, wordt daar nog wat aan gedaan?
Uiteraard lossen we ernstige onderhoudsklachten op. Wij vragen uw klacht of reparatieverzoek vooral te blijven melden. Bij voorkeur via veenvesters.nl.
Zodra bekend is dat uw woning wordt gesloopt, voeren wij geen groot onderhoud meer uit. Dit betekent bijvoorbeeld dat dat wij projectmatig geen keukens, badkamers of toiletten meer vervangen. We doen geen grote investeringen meer.
Nu bekend is dat mijn woning wordt gesloopt, krijg ik dan nog huurverhoging?
Vanaf het moment dat voor uw woning een sloopbesluit is genomen, ontvangt u geen verhoging meer van uw netto huur (de huur zonder servicekosten).

Deelplan Noord: herstel en onderhoud; vernieuwing uiterlijk vanaf 2030

Wat is de aanpak in deelplan Noord?
In deelplan Noord maken we werk van herstel en onderhoud. We brengen de woningen zodanig op orde dat het er prettig wonen is totdat we in deelplan Noord met vernieuwing aan de slag gaan. Waar nodig vervangen we enkel glas door dubbel glas, schilderen we deuren en kozijnen, controleren we hang- en sluitwerk en de ventilatie. Ook vervangen we keukens, badkamers en toiletten als dat noodzakelijk is. In de tussentijd maken we plannen voor renovatie en/of sloop en nieuwbouw vanaf uiterlijk 2030.
Wat verstaan jullie onder herstel en onderhoud? Wat gebeurt er dan precies?
Waar nodig vervangen we enkel glas door dubbel glas, schilderen we deuren en kozijnen, controleren we hang- en sluitwerk en de ventilatie. Ook vervangen we keukens, badkamers en toiletten als dat nodig is.
Kan ik ook op de 1e verdieping ook isolatieglas krijgen, eventueel met een huurverhoging? Bij mijn buren is dit een jaar geleden ook uitgevoerd.
Wij hebben dit verzoek van bewoners gehoord en hebben het binnen onze organisatie besproken en overwogen. Met het herstel en onderhoud van de woningen in deelplan Noord zorgen we ervoor dat de woningen goed onderhouden blijven. Totdat we omstreeks 2030 met een grote ingreep (renovatie en/of sloop en nieuwbouw) aan de slag gaan. Dat betekent dat we nu geen grote investeringen meer doen en de woningen nu niet helemaal energiezuinig maken. Wat doen we wel? Wat aanwezig is en niet meer goed werkt, repareren of vervangen we. Waar op de begane grond nog enkel glas aanwezig is, brengen we als verbetering dubbel glas aan. Dat gebeurt alleen op de begane grond, omdat daar de grootste energiebesparing en comfortverbetering te halen valt. We plaatsen geen isolatieglas op de eerste verdieping. Ook niet als de huurder daarvoor een huurverhoging wil betalen. We hebben het nog een keer overwogen, maar het is een grote investering en het glas kunnen we niet hergebruiken. Bij andere woningen in de buurt is het mogelijk wel gebeurd, dat was voordat het besluit hierover is genomen. Op de eerste verdieping komen wel nieuwe tochtstrippen als dat nodig is. En in iedere badkamer plaatsen we een ventilator om vocht beter af te voeren.
Om welke adressen gaat het in Deelplan Noord?
Adriaen van Ostadelaan 2 t/m 30, 34 t/m 50 en 60 t/m 76 (even nummers) en 1 t/m 27 (oneven nummers)
Gerard de Lairessestraat 2 t/m 14 (even nummers)
Gerard Terborchstraat 1 t/m 17 (oneven nummers) en 2 t/m 24 (even nummers)
Aart de Gelderstraat 2 t/m 56 (even nummers) en 1 t/m 23 (oneven nummers) Westersingel 1 t/m 35 II
Jan van Goyenstraat 1 t/m 57 en 2 t/m 60
Govert Flinckstraat 1 t/m 53, 2 t/m 52
Ferdinand Bolstraat 1 t/m 31 (oneven nummers) en 2 t/m 42 II (even nummers)
Jan Steenlaan 6 t/m 34 II (even nummers)
Jacob van Ruysdaelstraat 1 t/m 23 (oneven nummers) en 2 t/m 32 (even nummers)
Meindert Hobbemastraat 1 t/m 21 (oneven nummers) en 2 t/m 28 (even nummers)
Rembrandtlaan 1-15 II en 57 t/m 79 (oneven nummers)
Frans Halslaan 2-12 II en 14-20
Wat zijn dan de plannen, renovatie of sloop en nieuwbouw?
Daarover is op dit moment nog niets bekend. We gaan deze plannen pas maken als de plannen voor deelplan Zuid afgerond zijn.
Vernieuwing uiterlijk vanaf 2030? Kan dat ook eerder of later zijn?
Op dit moment schatten we in dat we rond 2030 met de vernieuwing in deelplan Noord starten. Als we dit nog willen en kunnen versnellen, betekent het dat we maximaal 3 jaar eerder met de eerste woningen starten. Als we de eerste woningen vanaf 2030 opknappen en vernieuwen, betekent dit dat we de laatste woningen zo’n 5 tot 7 jaar daarna aanpakken.
Ik heb een oude keuken. Kan deze nog wel worden vervangen?
Dat verschilt per woning. We maken hierover afspraken op maat.
Wat gebeurt er met de bodemverontreiniging?
Daarover is op dit moment nog niets bekend. We gaan deze plannen pas maken als de plannen voor deelplan Zuid afgerond zijn.
Ik woon in het gebied met de bodemverontreiniging, mag ik in mijn tuin graven?
Wat u mag hangt af van het adres waar u woont. Zie hiervoor de beschikking van de provincie en de nieuwsbrief naar de desbetreffende huurders.

Sociaal statuut, ruimte voor maatwerk

Wat is een sociaal statuut eigenlijk?
Een sociaal statuut of sociaal plan is een document waarin alle afspraken rondom een renovatie of sloop en nieuwbouw van woningen zijn vastgelegd. Basis voor het sociaal statuut is het ‘Reglement sloop, renovatie en groot onderhoud van Patrimonium uit 2016. Voor ieder renovatieproject maken we een sociaal statuut op maat, dat we ter goedkeuring voorleggen aan de Huurdersvereniging. Voor sloop en nieuwbouw in deelplan Zuid van het Franse Gat stelden we samen met de klankbordgroep en de Huurdersvereniging een sociaal statuut op.
Moet ik een inboedel- en een brandverzekering afsluiten?
U moet altijd een inboedel- en brandverzekering afsluiten. Zowel voor uw huidige woning als voor uw tijdelijke of nieuwe woning.
Wat komt er allemaal in het sociaal statuut te staan?
De belangrijkste punten uit het sociaal statuut voor sloop en nieuwbouw zijn: – Voorrang op beschikbare woningen binnen in de gemeente Veenendaal – De mogelijkheid om terug te keren naar de nieuwbouw (terugkeerregeling) – Een verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding – Afspraken over hoe u uw woning moet achterlaten – Dienstverlening Veenvesters. De belangrijkste punten uit het sociaal plan voor renovatie zijn: – Vergoedingen voor voorzienbare en onvoorziene schade – Afspraken over vergoeding voor ongemak tijdens de renovatie – Modelwoning – Hulp/klusdienst/dienstverlening Veenvesters
Moet ik me inschrijven in het woningzoeksysteem Huiswaarts.nu?
Als u zich nog niet ingeschreven heeft, is het verstandig om dit te doen.

Verduurzaming en energietransitie

Wordt mijn woning gasloos?
Dat is op dit moment nog niet bekend. Nieuwbouwwoningen zijn meestal gasloos. Bij renovatie maken we de woningen klaar om in de toekomst gasloos te worden. Dit is per complex verschillend.
Als mijn woning gasloos wordt, moet ik dan een ander kooktoestel en andere pannen kopen? Wie betaalt dat?
Voor elektrisch koken zijn een ander kooktoestel en (soms) andere pannen nodig. Het kan zijn dat wij een nieuwe keuken inclusief elektrisch kooktoestel plaatsen, of dat er afspraken over de kosten hiervoor in het sociaal statuut worden gemaakt.
Ik wil nu al op inductie koken. Kan dat en krijg ik dat vergoed?
In de meeste gevallen kan dat, als de elektrische installatie van uw woning daarvoor geschikt is. U krijgt dat niet van ons vergoed.
Hoe krijg ik mijn huis warm zonder gas?
Hiervoor zijn meerdere oplossingen mogelijk: bijvoorbeeld met elektrische radiatoren, elektrische vloerverwarming of infrarood verwarming. Ook is aansluiting op warmtepompen of een warmtenet een mogelijkheid. Op dit moment is nog niet bekend wat er voor de nieuwe en/of gerenoveerde woningen in het Franse Gat gekozen wordt.
Hoe garandeert Veenvesters dat mijn energiekosten lager worden?
Veenvesters kan niet garanderen dat uw energiekosten lager worden. Wel kan Veenvesters uw huis beter isoleren, waardoor in principe uw energiekosten lager zouden moeten uitvallen. De energiekosten worden niet alleen bepaald door de mate van isolatie, maar ook door het gebruik. Doucht u bijvoorbeeld veel of heeft u altijd een raam openstaan, dan heeft dat invloed op uw energierekening. Dit heeft u zelf in de hand. Op onze website staan nuttige tips over verwarmen en ventileren.

Meedenken en meedoen

Ik wil graag meedenken, hoe kan dat?
Er is een klankbordgroep van betrokken wijkbewoners. Daarnaast zullen we u regelmatig informeren en uitnodigen voor bijeenkomsten waarbij u de mogelijkheid krijgt om met ons mee te denken over de plannen voor de wijk, uw buurt of uw woning.
Kunnen bewoners ook meedenken over de plannen voor de nieuwbouw, ook als je niet in de klankbordgroep zit?
We zullen u regelmatig informeren en uitnodigen voor bijeenkomsten waarbij u de mogelijkheid krijgt om met ons mee te denken over de plannen voor de wijk. Als het om uw eigen woning gaat betrekken we u – waar dat kan – bij de plannen daarvoor.

Tot en tijdens de vernieuwing

Wat doet Veenvesters totdat mijn woning wordt aangepakt?
Onderhoud, net als nu. Met extra aandacht voor het verhelpen van gebreken en zorgen dat u er zo lang mogelijk comfortabel kunt wonen.
Mijn keuken/badkamer is aan vervanging toe, doet Veenvesters daar nog iets aan?
Uw badkamer, toilet of keuken wordt alleen vervangen als daar naar de mening van Veenvesters aanleiding toe is. Uiteraard kunt u ons bellen hierover indien u denkt dat het zover is.
Ik heb nu technische klachten over mijn huurwoning, wordt daar nog wat aan gedaan?
U kunt de klachten melden bij Veenvesters. Blijf dat vooral doen.
Wat doet Veenvesters voor de leefbaarheid en veiligheid tijdens de vernieuwing?
We zetten extra sociaal beheer in.
Wat gebeurt er met de openbare ruimte? Het groen, het parkeren e.d.?
We maken samen met de gemeente de plannen. De gemeente stemt de aanpassing en werkzaamheden voor het groen, parkeren etc. af op onze plannen. Ook om dubbele overlast als gevolg van werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie en contact

Waar en bij wie kan ik terecht met vragen?
We helpen u graag via mail. Stuur een bericht naar hetfransegat@veenvesters.nl.

Liever telefonisch contact? U kunt bellen naar 0318 – 557 911 en vragen naar Bernie Kater, wijkregisseur.

Spreekuren in het Wijkhuis aan de W.C. Beeremansstraat 2:
Maandag: 14.30 tot 16:30 uur
Donderdag: 14:30 tot 16.30 uur
Vrijdag: 09:00 tot 11:00 uur

Hoe blijf ik op de hoogte?
We blijven u informeren met nieuwsbrieven en via deze website www.hetfransegatvernieuwt.nl . U kunt alle projecten ook volgen via de Franse Gat BouwApp. Ook nodigen we u uit voor bijeenkomsten en inloopavonden. Uiteraard bent u ook welkom in ons Wijkhuis op de W.C. Beeremansstraat 2.